MPA (Master Person Analysis)

MPA jest systemem opartym na Kwestionariuszu Osobowości Zawodowej, stworzonym przez firmę Master Management International z siedzibą w Danii. Test ten już od 20 lat jest z powodzeniem wykorzystywany na rynkach Europy.
Master Person Analysis należy do kategorii testów psychologicznych zaprojektowanych pod kątem potrzeb Działów Personalnych. Jest to narzędzie opisu typowych zachowań badanej osoby w dziewięciu różnych domenach behawioralnych. Jak wynika z zebranych doświadczeń, cechy te pozwalają w sposób adekwatny diagnozować zarówno szeregowych pracowników, jak i kadrę kierowniczą.
Narzędzie to mogą być stosowane przy pracy zarówno z jednostkami, jak i z całymi grupami.

Test pozwala przeanalizować zachowania badanych osób w następujących obszarach:

 • Siła Ego

określa, w jaki sposób definiujemy cele, dążymy do ich realizacji, czy wywieramy wpływ na innych oraz jak wykorzystujemy własną energię do działania

 • Czynniki Społeczne

określają, w jaki sposób okazujemy uczucia i emocje i jak wpływają one na nasze zachowanie, ilu i jakiego typu kontaktów z otoczeniem poszukujemy oraz czy i w jaki sposób okazujemy innym zaufanie

 • Styl Pracy

opisuje, w jaki sposób organizujemy sobie pracę,  jak podejmujemy decyzje oraz jaką postawę prezentujemy wobec nowych idei oraz rozwoju

Profil Osobowości przybliży między innymi następujące informacje:

 • w jaki sposób osoby realizują powierzone im zadania
 • czy preferują realizację kompleksowych projektów, czy też skupiają się na pojedynczym zadaniu
 • czy są skłonni delegować zadania
 • jaką postawę i rolę przyjmują w ramach grupy
 • jakiego stylu komunikacji możemy oczekiwać od poszczególnych członków grupy
 • czy współpracownicy przyjmują postawę lidera zespołu, czy chętniej pracują w tle
 • w jaki sposób poszczególne osoby podejmują decyzje
 • czy poszukują nowatorskich rozwiązań, czy preferują praktyczne zastosowania posiadanej wiedzy

 

Profil osobowości uzyskany w teście MPA może być dla uczestników projektu dobrym układem odniesienia do planowania indywidualnej ścieżki rozwoju i monitorowania postępów.

Dodatkowe elementy dostępne w ramach MPA to między innymi:

 • analiza potencjalnych źródeł konfliktu i możliwości wykorzystania różnic postaw do podniesienia efektywności pracy zespołu (synergia)
 • analiza preferowanych ról w zespole (informacje o zestawieniu ról wspomagających efektywną pracę)


Analiza ta pozwala zdefiniować, jaka rola jest preferowana przez każdego z członków zespołu, jaką wartość stanowią poszczególne role przy realizacji zadań powierzonych zespołowi, na jakie role należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na brak pełniących  je osób.